AM Sklep Jubilerski - Jubiler w Katowicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Program Partnerski Umowa dla firm nie płacących VAT

Umowa dla firm nie płacących VAT

Email Drukuj PDF

 

Umowa o współpracę
dla firm nie będących płatnikami VAT

zawarta dnia ...............

w Katowicach

 

pomiędzy firmą:

"AM" SKLEP JUBILERSKI Andrzej Matyja 

ul. Słowackiego 27

40-093 Katowice

NIP: 634-025-66-58

zwaną dalej Operatorem

 

a firmą

 

(nazwa firmy)

 

(adres e-mail)

 

(ulica i numer domu)

(kod pocztowy, miasto)

NIP:

          (numer NIP)

 

zwaną dalej Partnerem

 

zarejestrowaną w systemie Operatora

pod identyfikatorem:

                                         (nazwa użytkownika)

 

§ 1 – Definicje
 

1. Program Partnerski – witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.amjubiler.pl/program-partnerski.html, należąca do Operatora, określająca zasady pozyskiwania klientów oraz udostępniająca odpowiednie narzędzia w celu monitorowania efektywności działań Partnera przez Partnera i Operatora


2. Regulamin Programu Partnerskiego – dokument znajdujący się na stronach Programu Partnerskiego, określający szczegółowo zasady wynagradzania Partnera za współpracę, dozwolone formy pozyskiwania klientów oraz zasady korzystania ze stron Programu Partnerskiego, będący integralną częścią niniejszej Umowy.

 

§ 2 – Przedmiot Umowy

 

1. Partner zobowiązuje się kierować klientów poprzez swoją witrynę lub innymi dostępnymi mu kanałami do sklepu internetowego znajdującego się pod adresem httpl://www.amjubiler.pl, powiększając w ten sposób Bazę Klientów Operatora.

 

2. Strony ustalają, iż Patner zostanie wynagrodzony za współpracę, gdy suma prowizji zebranych przez Partnera będzie wysokości co najmniej Kwoty Minimalnej, określonej w Regulaminie Programu Partnerskiego. Osiągnięcie Kwoty Minimalnej przez Partnera zobowiązuje Operatora do wypłacenia Partnerowi wynagrodzenia.

 

3. Partner zobowiązuje się podejmować działania w zakresie współpracy używając dowolnych metod zgodnych z Regulaminem Programu Partnerskiego oraz z prawem polskim. W szczególności zabrania się używania reklamy w postaci tzw. spamu (niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).

 

4. Partner zobowiązuje się współpracować w sposób nie naruszający dobrego imienia Operatora, firm współpracujących z Operatorem oraz jakichkolwiek produktów oferowanych w jego ofercie.

 

5. Operator zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu współpracy oraz nakazania Partnerowi usunięcia lub zaprzestania wybranej reklamy, która mogłaby godzić w dobre imię firmy lub być niezgodna z ogólną polityką reklamową Operatora. Do takiego nakazu, dostarczonego w formie pisemnej bądź elektronicznej, Partner zobowiązuje się dostosować w czasie 48 godzin od jego wysłania.

 

6. Współpracując Partner może korzystać z wszelkich materiałów reklamowych udostępnionych na stronach Programu Partnerskiego.

 

7. Partner nie odpowiada za błędy merytoryczne powstałe w wyniku dostarczenia przez Operatora materiałów zawierających treści błędne.

 

8. Operator zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do współpracy, w szczególności stronę Programu Partnerskiego oraz oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.

 

§ 3 – Wynagrodzenie


1. Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości wyliczonej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu Partnerskiego.

 

2. Należne wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia doręczenia Operatorowi rachuku wystawionego przez Partnera, przelewem na wskazane konto.

 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Operatora.

 

4. Warunkiem wystawienia rachunku przez Partnera jest osiągnięcie zarobków Partnera Kwoty Minimalnej.

 

5. Aktualna wysokość wynagrodzenia oraz liczba poleconych klientów, określone w § 2 pkt. 1 i 2  są dostępne do wglądu Partnera na stronach Programu Partnerskiego.

 

§ 4 – Zasady Poufności


1. Zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i 6 miesięcy od dnia jej zakończenia Partner zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji poufnych, tj. informacji programowych, technicznych, handlowych i organizacyjnych dotyczących współpracy i produktów Zamawiającego, nie ujawnionych do wiadomości publicznej.

 

2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo oferowanie ujawnienia informacji poufnych określonych w pkt. 1 jest dopuszczalne wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Zamawiającego lub wobec organów administracji publicznej uprawnionych do jej uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5 – Ustalenia końcowe


1. Umowę niniejszą zawarto na czas nieoznaczony.

 

2. Umowa może zostać rozwiązana
    a. jednostronnie w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron w przypadku naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z jej postanowień
    b. jednostronnie bez podania przyczyn z 30-dniowym okresem wypowiedzenia
    c. za porozumieniem stron.

 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Operator wypłaci Partnerowi należne mu wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego

 

4. Partner oświadcza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje Regulamin Programu Partnerskiego.


5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

6. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

7. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

8. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Operatora.


 

Partner

 

 

................................................................

Zamawiający

 

 

................................................................


Załączniki:
1. Regulamin Programu Partnerskiego

Poprawiony: piątek, 11 czerwca 2010 01:42  

Sklep internetowy


Lista produktów


Szukanie zaawansowane

Nie pamiętasz hasła?
Zapomniałeś nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja


Produkty polecane

Złota kolia i bransoletka w komplecie
Złota kolia i bransoletka w komplecie


Kolczyki z koralami ceramicznymi
Kolczyki z koralami ceramicznymi


Kolia z koralami srebrnymi
Kolia z koralami srebrnymi


Bransoletka z koralami srebrnymi
Bransoletka z koralami srebrnymi


Złoty wisiorek delfin
Złoty wisiorek delfinNowości

Złota kolia i bransoletka w komplecie
Złota kolia i bransoletka w komplecie
Kolczyki z koralami ceramicznymi
Kolczyki z koralami ceramicznymi

MIGAWKA

Nie kupuj wyrobów z metali szlachetnych na bazarach. Obecnie coraz częściej można spotkać wyroby z brylantami syntetycznymi. Ciężko je odróżnić od prawdziwych brylantów.


 

Produkty Polecane

Złoty pierścionek z brylantami i szafirami
Złoty pierścionek z brylantami i szafirami
Kolia z koralami srebrnymi
Kolia z koralami srebrnymi