AM Sklep Jubilerski - Jubiler w Katowicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Program Partnerski Umowa dla firm płacących VAT

Umowa dla firm płacących VAT

Email Drukuj PDF

 

Umowa o współpracę
dla firm będących płatnikami VAT

zawarta dnia ...............

w Katowicach

 

pomiędzy firmą:

"AM" SKLEP JUBILERSKI Andrzej Matyja

ul. Słowackiego 27

40-093 Katowice

NIP: 634-025-66-58

 

zwaną dalej Operatorem

 

a firmą

 

(nazwa firmy)

 

(adres e-mail)

 

(ulica i numer domu)

(kod pocztowy, miasto)

NIP:

(numer NIP)

 

zwaną dalej Partnerem

 

zarejestrowaną w systemie Operatora

pod identyfikatorem:

(nazwa użytkownika)

 

§ 1 – Definicje

1. Program Partnerski – witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.amjubiler.pl/program-partnerski.html należąca do Operatora, określająca zasady pozyskiwania klientów oraz udostępniająca odpowiednie narzędzia w celu monitorowania efektywności działań Partnera przez Partnera i Operatora


2. Regulamin Programu Partnerskiego
– dokument znajdujący się na stronach Programu Partnerskiego, określający szczegółowo zasady wynagradzania Partnera za współpracę, dozwolone formy pozyskiwania klientów oraz zasady korzystania ze stron Programu Partnerskiego, będący integralną częścią niniejszej Umowy.

 

§ 2 – Przedmiot Umowy

 

1. Partner zobowiązuje się kierować klientów poprzez swoją witrynę lub innymi dostępnymi mu kanałami do sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.amjubiler.pl, powiększając w ten sposób Bazę Klientów Operatora.

 

2. Strony ustalają, iż Patner zostanie wynagrodzony za współpracę, gdy suma prowizji zebranych przez Partnera będzie wysokości co najmniej Kwoty Minimalnej, określonej w Regulaminie Programu Partnerskiego. Osiągnięcie Kwoty Minimalnej przez Partnera zobowiązuje Operatora do wypłacenia Partnerowi wynagrodzenia.

 

3. Partner zobowiązuje się podejmować działania w zakresie współpracy używając dowolnych metod zgodnych z Regulaminem Programu Partnerskiego oraz z prawem polskim. W szczególności zabrania się używania reklamy w postaci tzw. spamu (niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).

 

4. Partner zobowiązuje się współpracować w sposób nie naruszający dobrego imienia Operatora, firm współpracujących z Operatorem oraz jakichkolwiek produktów oferowanych w jego ofercie.

 

5. Operator zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu współpracy oraz nakazania Partnerowi usunięcia lub zaprzestania wybranej reklamy, która mogłaby godzić w dobre imię firmy lub być niezgodna z ogólną polityką reklamową Operatora. Do takiego nakazu, dostarczonego w formie pisemnej bądź elektronicznej, Partner zobowiązuje się dostosować w czasie 48 godzin od jego wysłania.

 

6. Współpracując Partner może korzystać z wszelkich materiałów reklamowych udostępnionych na stronach Programu Partnerskiego.

 

7. Partner nie odpowiada za błędy merytoryczne powstałe w wyniku dostarczenia przez Operatora materiałów zawierających treści błędne.

 

8. Operator zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do współpracy, w szczególności stronę Programu Partnerskiego oraz oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.

 

§ 3 – Wynagrodzenie


1. Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości wyliczonej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu Partnerskiego.

 

2. Wynagrodzenie jest obliczane wg cen brutto.

 

3. Należne wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia doręczenia Operatorowi faktury VAT wystawionej przez Partnera, przelewem na wskazane konto.

 

4. Kwota na fakturze VAT będzie powiększona o podatek VAT wysokości 23%

 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Operatora.

 

6. Warunkiem wystawienia rachunku przez Partnera jest osiągnięcie zarobków Partnera Kwoty Minimalnej.

 

7. Aktualna wysokość wynagrodzenia oraz liczba poleconych klientów, określone w § 2 pkt. 1 i 2  są dostępne do wglądu Partnera na stronach Programu Partnerskiego.

 

§ 4 – Zasady Poufności


1. Zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i 6 miesięcy od dnia jej zakończenia Partner zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji poufnych, tj. informacji programowych, technicznych, handlowych i organizacyjnych dotyczących współpracy i produktów Zamawiającego, nie ujawnionych do wiadomości publicznej.

 

2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo oferowanie ujawnienia informacji poufnych określonych w pkt. 1 jest dopuszczalne wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Zamawiającego lub wobec organów administracji publicznej uprawnionych do jej uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5 – Ustalenia końcowe


1. Umowę niniejszą zawarto na czas nieoznaczony.

 

2. Umowa może zostać rozwiązana
a. jednostronnie w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron w przypadku naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z jej postanowień
b. jednostronnie bez podania przyczyn z 30-dniowym okresem wypowiedzenia
c. za porozumieniem stron.

 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Operator wypłaci Partnerowi należne mu wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego

 

4. Partner oświadcza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje Regulamin Programu Partnerskiego.

 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

6. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

7. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

8. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Operatora.

 

Partner

 

 

................................................................

Zamawiający

 

 

................................................................


Załączniki:
1. Regulamin Programu Partnerskiego

Poprawiony: niedziela, 05 lutego 2012 10:12  

Sklep internetowy


Lista produktów


Szukanie zaawansowane

Nie pamiętasz hasła?
Zapomniałeś nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja


Produkty polecane

Złota kolia i bransoletka w komplecie
Złota kolia i bransoletka w komplecie


Kolczyki z koralami ceramicznymi
Kolczyki z koralami ceramicznymi


Kolia z koralami srebrnymi
Kolia z koralami srebrnymi


Bransoletka z koralami srebrnymi
Bransoletka z koralami srebrnymi


Złoty wisiorek delfin
Złoty wisiorek delfinNowości

Złota kolia i bransoletka w komplecie
Złota kolia i bransoletka w komplecie
Kolczyki z koralami ceramicznymi
Kolczyki z koralami ceramicznymi

MIGAWKA

Nie kupuj wyrobów z metali szlachetnych na bazarach. Obecnie coraz częściej można spotkać wyroby z brylantami syntetycznymi. Ciężko je odróżnić od prawdziwych brylantów.


 

Produkty Polecane

Komplet sztućców srebrnych na 6 osób
Komplet sztućców srebrnych na 6 osób
Kolia z koralami srebrnymi
Kolia z koralami srebrnymi