AM Sklep Jubilerski - Jubiler w Katowicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Program Partnerski Umowa dla osób fizycznych

Umowa dla osób fizycznych

Email Drukuj PDF

 

Umowa o dzieło
dla osób fizycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej

zawarta dnia ...................

w Katowicach

 

pomiędzy firmą:

"AM' SKLEP JUBILERSKI Andrzej Matyja

ul. Słowackiego 27

40-093 Katowice

NIP: 634-025-66-58

 

zwaną dalej Zamawiającym

 

a

 

(imię i nazwisko)

 

(adres e-mail)

 

(ulica i numer domu)

(kod pocztowy, miasto)

NIP:

          (numer NIP)

 

zwanym/ą dalej Partnerem

 

zarejestrowanym/ą w systemie Zamawiającego

pod identyfikatorem:

                                         (nazwa użytkownika)

 

§ 1 – Definicje

 

 1. Program Partnerski – witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.amjubiler.pl/program-partnerski.html, należąca do Zamawiającego, określająca zasady pozyskiwania klientów w celu stworzenia przez Partnera Bazy Klientów, oraz udostępniająca odpowiednie narzędzia w celu osiągnięcia założonego rezultatu oraz  monitorowania efektywności działań Partnera.
 2. Regulamin Programu Partnerskiego – dokument znajdujący się na stronach Programu Partnerskiego, określający szczegółowo zasady wynagradzania Partnera za wykonanie, dozwolone formy pozyskiwania klientów oraz zasady korzystania ze stron Programu Partnerskiego, będący integralną częścią niniejszej Umowy.


§ 2 – Przedmiot Umowy

 

 1. Zamawiający zamawia a Partner przyjmujący zamówienie zobowiązuje się Tworzyć Bazę Danych, oraz Stronę Internetową dla Klientów dokonujących zakupów produktów oferowanych przez Zamawiającego w ramach Programu Partnerskiego.
 2. Strony ustalają, iż dzieło zostanie uznane przez Partnera za wykonane jeśli wartość zakupów dokonanych przez klientów zgrupowanych w Bazie Klientów Partnera, będzie równa kwocie zobowiązującej Zamawiającego do wypłacenia Partnerowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej Kwoty Minimalnej, określonej w Regulaminie Programu Partnerskiego.
 3. Partner zobowiązuje się wykonać dzieło używając dowolnych metod zgodnych z Regulaminem Programu Partnerskiego oraz z prawem polskim. W szczególności zabrania się używania reklamy w postaci tzw. spamu (niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).
 4. Partner zobowiązuje się wykonać dzieło w sposób nie naruszający dobrego imienia Zamawiającego, firm współpracujących z Zamawiającym oraz jakichkolwiek produktów oferowanych w jego ofercie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania dzieła oraz nakazania Partnerowi usunięcia lub zaprzestania wybranej reklamy, która mogłaby godzić w dobre imię firmy lub być niezgodna z ogólną polityką reklamową Zamawiającego. Do takiego nakazu, dostarczonego w formie pisemnej bądź elektronicznej, Partner zobowiązuje się dostosować w czasie 48 godzin od jego wysłania.
 6. Wykonując dzieło Partner może korzystać z wszelkich materiałów reklamowych udostępnionych na stronach Programu Partnerskiego.
 7. Partner nie odpowiada za błędy merytoryczne powstałe w wyniku dostarczenia przez Zamawiającego materiałów zawierających treści błędne.
 8. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do realizacji Dzieła przez Partnera, w szczególności stronę Programu Partnerskiego oraz oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.


§ 3 – Wynagrodzenie

 1. Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości wyliczonej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu Partnerskiego.
 2. Wynagrodzenie jest obliczane wg cen brutto i wypłacane brutto, czyli osoby fizyczne otrzymają wynagrodzenie pomniejszone o należny podatek dochodowy.
 3. Badanie stanu wykonania działa odbywać się będzie w ostatni dzień każdego miesiąca.
 4. Należne wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu rachunku wystawionego przez Partnera, przelewem na wskazane konto, po potrąceniu należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 6. Warunkiem wystawienia rachunku przez Partnera jest dokonanie odbioru wykonanego  dzieła, stwierdzonego w sposób wskazany w Regulaminie Programu Partnerskiego.
 7. Aktualny stopień wykonania dzieła, określonego § 2 pkt. 1 i 2  jest dostępny do wglądu Partnera na stronach Programu Partnerskiego.


§ 4 – Zasady Poufności

 1. Zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i 6 miesięcy od dnia jej zakończenia Partner zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji poufnych, tj. informacji programowych, technicznych, handlowych i organizacyjnych dotyczących współpracy i produktów Zamawiającego, nie ujawnionych do wiadomości publicznej.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo oferowanie ujawnienia informacji poufnych określonych w pkt. 1 jest dopuszczalne wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Zamawiającego lub wobec organów administracji publicznej uprawnionych do jej uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


§ 5 – Ustalenia końcowe

 

 1. Umowę niniejszą zawarto na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, iż niewykonanie dzieła, określonego w § 2 pkt. 1 i  2 w terminie 6 miesięcy skutkować będzie jej wygaśnięciem bez prawa Partnera do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.
 2. W razie wykonania dzieła i jego przyjęcia w sposób zgodny z zapisem § 3 pkt. 5  strony poczytują, iż umowa zostaje przedłużona w sposób automatyczny, a strony zobowiązują się na dotychczasowych zasadach, określonych niniejszą umową tj. Partner do stworzenia kolejnej  Bazy Klientów, natomiast Zamawiający do wypłaty należnego wynagrodzenia.
 3. Umowa może zostać rozwiązana
      a. jednostronnie w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron w przypadku naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z jej postanowień
      b. jednostronnie bez podania przyczyn z 30-dniowym okresem wypowiedzenia
      c. za porozumieniem stron.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający wypłaci Partnerowi należne mu wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego
 5. Partner oświadcza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje Regulamin Programu Partnerskiego
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 7. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 8. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

Partner

 

 

................................................................

Zamawiający

 

 

................................................................

 

Załączniki:

1. Regulamin Programu Partnerskiego

Poprawiony: piątek, 11 czerwca 2010 01:45  

Sklep internetowy


Lista produktów


Szukanie zaawansowane

Nie pamiętasz hasła?
Zapomniałeś nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja


Produkty polecane

Złota kolia i bransoletka w komplecie
Złota kolia i bransoletka w komplecie


Kolczyki z koralami ceramicznymi
Kolczyki z koralami ceramicznymi


Kolia z koralami srebrnymi
Kolia z koralami srebrnymi


Bransoletka z koralami srebrnymi
Bransoletka z koralami srebrnymi


Złoty wisiorek delfin
Złoty wisiorek delfinNowości

Złota kolia i bransoletka w komplecie
Złota kolia i bransoletka w komplecie
Kolczyki z koralami ceramicznymi
Kolczyki z koralami ceramicznymi

MIGAWKA

Nie kupuj wyrobów z metali szlachetnych na bazarach. Obecnie coraz częściej można spotkać wyroby z brylantami syntetycznymi. Ciężko je odróżnić od prawdziwych brylantów.


 

Produkty Polecane

Złoty wisiorek z Papieżem
Złoty wisiorek z Papieżem
Kolczyki z koralami ceramicznymi
Kolczyki z koralami ceramicznymi